ยินดีตอนรับสู่เว๊ปบล็อก"จ๊ะโอ๋ครับผม"

บรรยากาศของตลาดน้ำอัมพวา

บรรยากาศของตลาดน้ำอัมพวา


เรือที่เราสามารถไปชมหิ้งห้อยได้

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 1 นวตกรรมและสารสนเทศ


ท่านมีแนวทางในการสร้างนวตกรรมอย่างไร

แนวทางในการสร้างนวตกรรมคือการที่จะทำชิ้นงานที่เราทำอยู่มาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าเดิมแต่ในการปรับปรุงใช้ต้องมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิมโดยการปรับปรุงนั้นจะต้องไม่เกิดโทษภายหลังที่เรานำไปใช้แล้ว

เทคโนโลยีและนวตกรรมอะไรเกิดก่อนกัน

นวตกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆขึ้นมาใช้แต่ถ้าเราใช้นวตกรรมใหม่ๆนั้นไปนานๆ นวตกรรมนั้นจะเปลี่ยนจากนวตกรรมไปเป็นเทคโนโลยีระหว่างเทคโนโลยีกับนวตกรรมสิ่งไหนที่เกิดก่อนกันนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะนำสิ่งไหนเป็นตัววัดว่าอะไรเกิดก่อนกันขึ้นอยู่กับเราว่าเราเอานวตกรรมเกิดก่อนก็ไม่ผิดเพราะเมื่อเราใช้นวตกรรมไปนานๆสิ่งนั้นก็จะเปลี่ยน แปลงเป็นเทคโนโลยีหรือถ้าเราเอาเทคโนโลยีขึ้นก่อนก็ได้เพราะว่าการนำมาให้ก็ก็เหมือนนวตกรรมดังนี้การที่เราจะว่านวตกรรมหรือเทคโนโลยีสิ่งใหนเกิดก่อนกันนั้นจะขึ้นอยู่กับคนๆนั้นจะยึดสิ่งให้เป็นตัวตั้งในการตอบคำถามนี้

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การศึกษา

การศึกษา
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เมื่อกล่าวถึงคำว่า การศึกษา เราหมายความถึงทั้งการเรียน การสอน ทักษะเฉพาะ และสิ่งที่แม้จะจับต้องไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง กล่าวคือ การถ่ายทอดความรู้ ทักษะการตัดสินที่ดี และภูมิปัญญา เป้าหมายพื้นฐานอีกประการหนึ่งของการศึกษา คือ การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นไปสู่รุ่น (ดู การขัดเกลาทางสังคม (socialization)) อีกความหมายหนึ่งของ การศึกษา คือ การพัฒนาคน ซึ่ง การพัฒนา หมายถึง การแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้น / การเสริมข้อดีให้คงสภาพหรือดียิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าการศึกษานั้นเป็นขบวนการที่ใช้เวลาทั้งชีวิต มีการวิจัยในเด็กที่อยู่ในท้องแม่ พบว่าเด็กนั้นมีการเรียนรู้ในครรภ์แม้แต่ก่อนแรกเกิด
การศึกษา คือ การทำลายสัญชาตญาณสัตว์ การศึกษาเพื่อยกจิตใจของมนุษย์ และเสนอว่า การศึกษาเป็นไปเพื่อธรรมาธิปไตยมิใช่ประชาธิปไตย
การศึกษา คือ การทำลายสัญชาตญาณสัตว์ การศึกษาเพื่อยกจิตใจของมนุษย์ และเสนอ (พุทธทาสภิกขุ. 2516 : 7 )

การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ดูแล และสนับสนุนแก่ครอบครัวและผู้ปกครองที่สืบเนื่องมาจากปัญหาการทำงานของผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทำให้บริการการศึกษาต้องครอบคลุมการดูแลเด็กและการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ปี ทั้งนี้การอนุบาลศึกษา ถูกผนวกไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปฐมวัย ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยจะต้องมีความรู้ทั้งทางด้านการศึกษาปฐมวัยพัฒนาการของเด็กและการเลี้ยงดูเด็กอย่าง ถูกต้อง โดยสอดคล้องกับงานและภาระกิจที่จัดขึ้นในสถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียนเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลที่มา : วารสารการศึกษาปฐมวัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เมษายน 2542 หน้าที่ 17-24โดย : ผศ.ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ, สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แสดงความคิดเห็นหน่อยนะจ๊ะ